Att äta mindre kött är inte så enkelt som det låter

Det har nog inte undgått någon att världen står inför stora utmaningar vad gäller klimatet. Om lösningen på detta stora problem hade varit enkelt hade mänskligheten förmodligen redan löst det. Sannolikt finns det inga enkla recept för hur man ska förebygga klimatförändringar. Det man sällan diskuterar är att olika insatser som syftar till att minska klimatpåverkan i sin tur kan generera problem som även de behöver effektiva lösningar om vi ska lyckas med att hejda klimatförändringar.

Äta mindre kött

En lösning som kan förefalla enkel är att konsumera mindre animaliska produkter. Media lyfter fram denna åtgärd även om såväl svenska som internationella framstående forskare är överens om att lägre köttkonsumtion har en ganska marginell påverkan på klimatet jämfört med andra åtgärder (Mitloehner 2018). Men även om det är en åtgärd som inte är särskilt verkningsfull så ska den inte negligeras, alla insatser som kan bidra till ett bättre klimat är välkomna. Men är det verkligen så enkelt som det låter att bara äta mindre kött?

Choline

I en färsk artikel i BMJ Nutrition, Prevention & Healt har man lyft fram en av de hälsorisker som ökad konsumtion av vegetabilier på bekostnad av animalisk föda medför (Derbyshire 2019). Det är ett ämne som heter choline som är problemet. Choline är en essentiell substans, det innebär att våra kroppar inte kan producera den utan vi måste få i oss den via kost. Choline finns i höga halter i animaliska produkter såsom kött medan halten är mycket låg i vegetabiliska produkter. Choline är nödvändig för nervsystemets funktion och framförallt utveckling av nervsystemet och därmed även intelligensen under fosterstadiet.

Enligt artikelförfattaren nutritionsforskaren Emma Derbyshire kan vi stå inför en allvarlig hälsokris inducerad av övergång till vegetarisk och vegansk kosthållning. Föräldrars vegetariska kost kan leda till lägre intelligens hos barn. Det är ett seriöst problem som kräver fungerande lösning om vi ska kunna klara av omställning till mer vegetarisk diet utan att äventyra folkhälsan.

Genetiska förändringar

Dessvärre är det bara ett i raden av hälsoproblem som övergång till mer vegetabilisk kost kan medföra. Tidigare har molekylärbiologer från Cornell University presenterat en artikel i tidskriften Molecular Biology and Evolution där de utifrån data från 1000 Genomes Project redogjorde för de genetiska förändringar som vegetarisk kost ger upphov till (bland annat mutation rs66698963 i en gen FADS2) som leder till ökad risk för tjocktarmscancer och hjärt-kärlsjukdomar (Kothapalli et al 2016).

Klimatlösningar

Sammantaget förefaller det som att populistiska lösningar såsom ökad beskattning av kött eller direkta förbud inte kan lösa klimatfrågan utan att allvarligt äventyra folkhälsan. En övergång till mer vegetarisk kost på bred front förutsätter att det finns effektiva strategier för att motverka och förebygga dess negativa hälsoeffekter. Det är helt naturligt att man som individ vill göra vad man kan för klimatet. Att minska på köttkonsumtionen kan förefalla vara en enkel åtgärd men det gäller att vara medveten om att man kan behöva komplettera sin kost med en rad olika substanser om man ska undvika bristsjukdomar av olika slag. Det gäller inte minst choline om man är mån om sin och sina barns intelligens.

Yes, eating meat affects the environment byt cows are not killing the climat
Frank M Mitloehner
Länk till artikeln

Could we be overlooking a potential choline crisis in the United Kingdom?
Emma Derbyshire
Länk till artikeln

Positive Selection on a Regulatory Insertion–Deletion Polymorphism in FADS2 Influences Apparent Endogenous Synthesis of Arachidonic Acid
Kumar S. D. Kothapalli et al.
Länk till artikeln