Stressigt på jobbet och svårt att sova? Ingen bra kombination.

Stress på jobbet och sömnsvårigheter innebär tre gånger högre risk att dö av hjärtkärlsjukdomar enligt en ny studie publicerad idag i tidskriften European Journal of Preventive Cardiology, en tidskrift som ges ut av European Society of Cardiology.

Hjärt-kärlsjukdomar förblir den främsta dödsorsaken i västvärlden. Mycket forskning bedrivs för att identifiera riskfaktorer som leder till utveckling av hjärt-kärlsjukdomar. Professor Karl-Heinz Ladwig vid German Research Centre for Environmental Health och the Medical Faculty, Technical University of Munich och hans grupp undersökte betydelsen av arbetssituation och sömn på risken att drabbas av och dö i hjärt-kärlsjukdomar. Tidigare studier visade att de som har andra riskfaktorer såsom förhöjt blodtryck drabbas hårdare av psykosociala faktorer som stress och oro. Ungefär en tredjedel av alla anställda har förhöjt blodtryck. Den aktuella studien är den första i sitt slag där man tittade på kombinerad effekt av psykosocial stress på arbetsplatsen och sömnsvårigheter. Dessa går ju dessvärre hand i hand i de flesta fall.

Arbetsrelaterad stress och sömnsvårigheter

Studien inkluderade 1 959 anställda i åldrarna 25-65 år med förhöjt blodtryck men utan hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes. Det visade sig att personer med både arbetsrelaterad stress och dålig sömn hade tre gånger högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar jämfört med de som inte hade det stressigt på jobbet eller hade dålig sömn. De som stressade på jobbet men kunde sova bra hade 1,6 gånger högre risk att dö medan de som bara hade dålig sömn hade 1,8 gånger högre risk att dö.

Arbetsrelaterad stress och  New Public Management

Det intressanta är att forskarna definierade arbetsrelaterad stress som en situation där man har höga krav på sig men liten kontroll över sin arbetssituation. Vilket är just det som kännetecknar New Public Management, en trend som har genomsyrat arbetslivet i Sverige under de senaste åren och vars implementering är en uttalad ambition från politiskt håll. Enligt professor Ladwig som är den ledande forskaren bakom den aktuella artikeln så kan en arbetssituation där man har höga krav men också stor möjlighet att styra sitt eget arbete tom vara nyttigt för hälsa. Men att vara fångad i en situation som man inte kan påverka är förödande för hälsan.

Ekonomiska aspekter och hälsokonsekvenser

I ljuset av dessa fynd kan det vara intressant att reflektera över att de förändringar i arbetslivet som direkt påverkar folks trygghet och möjlighet att styra över sin arbetssituation, som t ex de förändringar av LAS som nu kommer att utredas på uppdrag av den sittande regeringen, uteslutande diskuteras utifrån de ekonomiska aspekterna utan att man ens berör de eventuella hälsokonsekvenser som sämre anställningstrygghet kan medföra i och med sämre möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är möjligt att stressigare arbetssituation pga av otrygga anställningar kommer att kosta samhället mer i form av ökade sjukvårdskostnader än vad den hypotetiska (men inte alls säkra) ekonomiska nytta för företagen kommer att generera.

Sömnsvårigheter definierades i den aktuella studien som svårigheter att somna eller att fortsätta sova. Sömnsvårigheter är det vanligaste problemet för människor som stressar på jobbet. I ett uttalande från European Society of Cardiology understryker professor Ladwig att problemet inte är att man har en stressig dag på jobbet och svårt att sova efteråt, utan den långvariga stressen som sträcker sig över längre tid. Det är, med andra ord, stressen som är kopplad till hela arbetssituationen som är problemet, inte enstaka tuffa dagar.

Combined effect of work stress and impaired sleep on coronary and cardiovascular mortality in hypertensive workers

Li J, Atasoy S, Fang X, Angerer P, Ladwig KH.

Länk till artikeln